Tên trung tâm: Trung tâm GDNN - GDTX huyện Tân Yên

Địa chỉ: Nguộn B - Cao Xá - Tân Yên - Bắc Giang

Mail: ttgdtxtanyen@bacgiang.eddu.vn

Điện thoại: 0204.3.878.248

I. Giới thiệu thành phần Ban Giám đốc

             1. Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc trung tâm

             2. Nguyễn Văn Bản - Phó Giám đốc trung tâm

             3. Trịnh Minh Hùng - Phó Giám đốc trung tâm

II. Giới thiệu các trưởng đoàn thể

              1. Nguyễn Thị Liễu -  Chủ tịch công đoàn

              2. Giáp Thị Diễm Hương -  Tổ trường tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp; Thư ký hội đồng 

              3. Đào Thị Nhung - Tổ trưởng tổ Giáo dục thường xuyên

              4. Nguyễn Thị Liên - Tổ trưởng tổ Hành chính - Tổng hợp

             5. Lăng Thị Đồng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân

             6. Dương Thị Ngọt - Bí thư Đoàn thanh niên