• Đỗ Lan Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BT Đoàn TT, Tổ phó, Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936768893
  • Email:
   lanphuongs44a@gmail.com
 • Đào Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng, UVBCH công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0987909100
  • Email:
   dtnhung.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Ngô Sỹ Hoàng Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985415463
  • Email:
   anhvangkhuyen@gmail.com
 • Lăng Thị Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Trưởng ban TTND, UV BCH công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973558455
  • Email:
   ltdong.ttty@bacgiang.edu.vn
 • Trần Châu Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0986610099
  • Email:
   tranchaunguyen.9999@gmail.com
 • Hoàng Thị Uyển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0943389236
  • Email:
   hoanguyen688@gmail.com
 • Đỗ Mai Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UV BCH Đoàn TT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974055697
  • Email:
   mailinhbg93@gmail.com
 • Dương Thị Ngọt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0399956986
  • Email:
   duongngot@gmail.com
 • Kiều Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0395753113
  • Email:
   kieunhung1131984@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, UV BTV Đoàn TT
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0377652970
  • Email:
   nguyenhong1805bg@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website