HN quán triệt triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Thực hiện theo Kế hoạch tháng 01/2021 của chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX Tân Yên

     Chiều ngày 15/01/2021, Chi bộ Trung tâm GDNN - GDTX Tân Yên tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

       Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Bí thư chi bộ, Giám đốc trung tâm và toàn thể các đồng chí là Đảng viên trung tâm.

      Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Văn Bản - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm triển khai một số điểm mới trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX. Cuối Hội nghị tất cả các đồng chí Đảng viên làm bài thu hoạch.

Sau đây, xin trích 1 số điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX

Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX: Nhiều điểm mới, thể hiện rõ định hướng phát triển

     (BGĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 đã thành công tốt đẹp. Đại hội thông qua Nghị quyết với nhiều điểm mới quan trọng, thể hiện rõ định hướng phát triển. 

      Điểm mới của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thể hiện rõ nét qua phương châm chỉ đạo và chủ đề Đại hội nêu trong Báo cáo chính trị. Đại hội XIX xác định rõ phương châm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo". Chủ đề Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (TSVM); bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân; đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025". 

      Đây là thông điệp chính trị thể hiện quan điểm, tư tưởng lớn của Đảng bộ về những định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ đề Đại hội XIX có 5 thành tố với điểm mới nổi bật là gắn "xây dựng" với "chỉnh đốn" và giữa Đảng với hệ thống chính trị; bổ sung một số nội dung, thành tố mới: "Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh", "Phát huy truyền thống văn hóa". Cùng đó, xác định phương thức phát triển là "toàn diện, vững chắc", thay vì “phát triển nhanh" như Đại hội XVIII đề cập. Ngoài ra, mục tiêu phát triển được cụ thể hóa: "Nằm trong 15 tỉnh, TP phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025".

      Giai đoạn 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIX xác định 6 định hướng phát triển (Đại hội XVIII xác định 4 định hướng), trong đó nhấn mạnh: Phát triển toàn diện các ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy. Tổ chức cơ cấu lại các ngành kinh tế theo thứ tự quy mô: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng trên các mặt của đời sống xã hội. Lãnh đạo xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, không trùng chéo, xây dựng Đảng bộ vì một mục tiêu phát triển toàn diện của địa phương.

      Nghị quyết Đại hội đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể có tính phấn đấu cao. Đáng chú ý: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hằng năm 14-15% (Nghị quyết Đại hội XVIII là 10-11%). GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 5.500-6.000 USD (Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra đến năm 2020 là 3.000-3.200 USD).

       Có nhiều chỉ tiêu mới chưa được thể hiện tại Nghị quyết Đại hội XVIII trước đó, chẳng hạn: Tuổi thọ của người dân trung bình đạt 75 tuổi. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 25,1%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị khoảng 2,6%; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 48,6%; lĩnh vực dịch vụ khoảng 25,7%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản khoảng 25,7%. 

        Hay như: 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý. Có 6/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 90% xã có đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao cấp thôn, cấp xã.

        Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Nghị quyết Đại hội XIX đề ra 5 nhóm (Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra 6 nhóm nhiệm vụ và 13 giải pháp chủ yếu), trong đó có một số điểm mới, điểm nhấn so với Nghị quyết Đại hội XVIII: Lấy công nghiệp làm trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác. Chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về đất đai, mặt bằng với hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tiềm năng. 

        Có cơ chế ưu tiên, ưu đãi các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn kinh tế lớn, đầu tư lâu dài. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ với chất lượng cao. Xây dựng các đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển. 

       Tập trung quyết liệt giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo một cách cơ bản từ cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới phục vụ phát triển KT-XH. Xây dựng địa phương có môi trường an ninh an toàn. 

      Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự TSVM. Đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quan tâm phát triển đảng viên cả về số lượng, chất lượng, gắn với sàng lọc đảng viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý “tham nhũng vặt”. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái và tham nhũng trong Đảng, trong hệ thống chính trị. Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thật sự tinh gọn, năng động, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, phục vụ nhân dân...

       Nghị quyết Đại hội XIX đề ra 4 nhiệm vụ trong tâm mang tính giải pháp đột phá để phát triển địa phương trong giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra 3 nhiệm vụ); trong đó nhấn mạnh: Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự TSVM, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. 

       Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với thể chế kinh tế thị trường và tình hình thực tế của địa phương. Tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, ưu tiên hạ tầng giao thông trọng điểm, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin - công nghệ số, tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số. Nâng cao chất lượng nguồn lao động của tỉnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, tập trung đào tạo lao động có tay nghề, kỹ thuật, chất lượng cao.

       Có thể thấy, những điểm mới thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIX chính là những quan điểm, tư tưởng lớn của Đảng bộ về những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Việc bám sát, triển khai cụ thể hóa các nội dung đó sẽ là điều kiện, nền tảng quan trọng để toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đến năm 2025.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 11
Tháng 06 : 1.069
Năm 2021 : 3.168